www.geodetky.sk delimiter Cenník geodetických prác a služieb

Cenník geodetických prác a služieb

Ceny sú orientačné a sú predmetom dohody. Sú závislé od lokality, konkrétneho prípadu, času dodania, objemu zákazky a možností dlhodobej spolupráce. Poskytujeme množstevné, vernostné a iné zľavy.

Adresný bod
Adresný bod
od 50 €
Geodetické práce
Vytyčovanie
Vytýčenie hraníc pozemkov
od 100 €
Vytýčenie stavieb
17 €/bod (min 130 €)
Geometrický plán
Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie nehnuteľnosti
od 250 €
Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu
od 230 €
Geometrický plán na obnovu právneho stavu
od 300 €
Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)
od 230 €
Geometrický plán na vecné bremeno
od 230 €
Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti
od 250 €
Návrh geometrického plánu
35 €/hod.
Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností
od 50 €
Zápis stavby do katastra nehnuteľností
od 50 €
Polohopis výškopis
Polohopis výškopis
od 120 €
Digitálna mapa
Digitálna mapa
od 150 €
Grafické identifikácie
Grafická identifikácia
od 20 €
Spätná grafická identifikácia
od 50 €
Grafická identifikácia parciel v územnom pláne
Územno-plánovacia informácia
od 20 €
Ostatné služby
Vyhotovovanie zmlúv na prevod vlastníckeho práva
od 150 €
Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
od 150 €
Vyhotovovanie návrhov na vklad
od 33 €
Zmena druhu pozemku (napr. vyňatie)
od 100 €
Inžiniering
od 100 €
Pridelenie súpisného čísla
od 100 €
Podávanie žiadostí na správu katastra
od 50 €
Vyberanie dokladov zo správy katastra
od 33 €
Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na iné inštitúcie
od 17 €
Overenie inžinierskych sietí
od 33 €
Analytické služby
individuálne
Hľadám svoj pozemok
od 33 €
Hľadám vlastníka cudzej nehnuteľnosti
od 20 €

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

111 Abacones, s. r. o.

Sídlo: P. Horova 1, 841 07 Bratislava
email: office[zavinac]geodetky.sk
tel: 0917 471 056