www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Geometrický plán

Geometrický plán

Vyhotovujeme geometrické plány všetkých druhov (geometrický plán na rozdelenie pozemku, geometrický plán na stavbu, geometrický plán na rozostavanú stavbu, geometrický plán na zriadenie vecného bremena, geometrický plán na obnovu právneho stavu a iné)

Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov

Uvedený geometrický plán vyhotovujeme v prípade, ak existujúcu parcelu chcete rozdeliť na viaceré parcely, resp. viaceré parcely chcete zlúčiť.

viac o službe Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov
Žiadať o cenovú ponuku.

Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu

Geometrický plán na stavbu ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutie o užívaní stavby). Geometrický plán na rozostavanú stavbu ako doklad napr.k hypotekárnemu úveru, žiadosti o dotáciu a pod. V prípade záujmu náš znalec zabezpečí vyhotovenie znaleckého posudku.

viac o službe Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu
Žiadať o cenovú ponuku.

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)

Geometrický plán ako podklad k zmene druhu pozemku (napr. z poľnohospodárskeho, lesného pozemku na iný druh pozemku, alebo z ostatných plôch na trvalý trávny porast).

viac o službe Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)
Žiadať o cenovú ponuku.

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena sa vyhotovuje za účelom zabezpečenia práva prechodu osôb, automobilov a uloženia inžinierskych sietí.

viac o službe Geometrický plán na zriadenie vecného bremena
Žiadať o cenovú ponuku.

Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

Vyhotovuje sa napr. v prípade, kedy hranica dvoch susedných pozemkov neprebieha využiteľne.

viac o službe Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti
Žiadať o cenovú ponuku.

Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu je grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj vypočítanie nových výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.

viac o službe Návrh geometrického plánu
Žiadať o cenovú ponuku.

Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

Geometrický plán je potrebné vyhotoviť, následne autorizačne overiť autorizovaným geodetom, potom nechať úradne overiť správou katastra a následne nechať zapísať do katastra nehnuteľností, aby sa tak „premietol“ do katastrálnej mapy.

viac o službe Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností
Žiadať o cenovú ponuku.

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Väčšinu nových stavieb, ale tiež starších stavieb, ktoré sa nenachádzajú v katastri nehnuteľností (t. j. nie sú uvedené na liste vlastníctva) je potrebné dať zapísať. Po zápise stavby do katastra nehnuteľností bude táto uvedená na liste vlastníctva. Pokiaľ stavba nie je zapísaná na liste vlastníctve, právne neexistuje.

viac o službe Zápis stavby do katastra nehnuteľností
Žiadať o cenovú ponuku.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632