www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Geometrický plán delimiterGeometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)

Geometrický plán ako podklad k zmene druhu pozemku (napr. z poľnohospodárskeho, lesného pozemku na iný druh pozemku, alebo z ostatných plôch na trvalý trávny porast).

Poľnohospodárskou pôdou sú pozemky evidované v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty. Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe patričného dokumentu príslušného orgánu štátnej správy. Žiadosť musí okrem iného obsahovať aj geometrický plán s vyznačenou plochou navrhovanou na zmenu druhu pozemku.

Služba geometrický plán na zmenu druhu pozemku obsahuje:

 • Autorizačne a úradne (správou katastra) overený geometrický plán - 3 exempláre
 • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF
 • Podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností (voliteľné)
 • Vyňatie poľnohospodárskej, alebo lesnej pôdy (voliteľné)
 • Ďalšie výtlačky geometrického plánu nad rámec – spoplatňované osobitne

Cena za 3 exempláre autorizačne a úradne overeného geometrického plánu vrátane poplatkov za úradné overenie príslušnou správou katastra od 230 € (ak bolo vyňatie zabezpečované našou spoločnosťou, zľava z ceny geometrického plánu 30 €).

Doba dodania služby od 7 dní.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632