www.geodetky.sk delimiter Grafické identifikácie delimiterGrafická identifikácia

Grafická identifikácia

Jedná sa o zakreslenie pôvodnej parcely evidovanej v pozemkovej knihe (v pozemno knižnej vložke,) alebo v registri \"E\", do katastrálnej mapy registra \"C\". Katastrálna mapa registra \"C\" je bežne používaná na takmer všetky právne úkony. Túto službu môžete potrebovať zväčša v prípade, kedy ste vlastníkmi starého pozemku evidovaného len v starých mapách a chcete zistiť, kde sa reálne nachádza.

V prípade, keď zákres porovnávanej parcely právneho stavu (register „E“) nie je identický so zákresom parcely registra „C“ v katastrálnej mape, je potrebné vyhotoviť geometrický plán na obnovu právneho stavu. Prostredníctvom tohto geometrického plánu je parcela registra \"E\" preklopená do registra \"C\".

Služba grafická identifikácia obsahuje:

 • Grafickú identifikáciu – 2 výtlačky
 • Grafická identifikácia vo formáte PDF
 • Grafická identifikácia v sútlači s ortofoto mapu (satelitný snímok z google) (voliteľné)
 • Grafická identifikácia v sútlači s územným plánom (voliteľné)
 • Podanie žiadosti o územno plánovaciu informáciu (voliteľné)
 • Súradnice lomových bodov s súradnicovom systéme S-JTSK a v súradnicovom systéme WGS84 (GPS) voliteľné
 • Geometrický plán na obnovu právneho stavu

Cena od 20 € (ak bude vyhotovený geometrický plán na obnovu právneho stavu, zľava z ceny služby grafická identifikácia 100%).

Doba dodania služby od 1 dňa.

Príklad:

Na ilustračnom obrázku vidíme sútlač parciel registra \"C\" čiernym (t. j. súčasnej katastrálnej mapy) spolu s parcelami registra \"E\" červeným (t. j. máp z minulosti). Grafická identifikácia poskytuje prekrytie historickej mapy registra \"E\" so súčasnou mapou registra \"C\" a týmto zobrazuje, kde sa nachádza parcela registra \"E\" na katastrálnej mape registra \"C\".  V konkrétom prípade na obrázku vidíme, že parcela číslo 135 registra \"E\" (žlté lemovanie) je súčaťou parcely číslo 130/1 registra \"C\" (modré lemovanie).

\"GRAFICKÁ \"GRAFICKÁCenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632