www.geodetky.sk delimiter Územno-plánovacie informácie delimiterÚzemno-plánovacia informácia

Územno-plánovacia informácia

ÚPI sa zabezpečuje v prípade, keď je potrebné zistiť možný účel využitia konkrétneho pozemku (podľa územného plánu). Oficiálnu ÚPI použiteľnú pre rôzne úrady a inštitúcie poskytujú na základe písomnej žiadosti mestá a obce. ÚPI v takejto forme je ale k dispozícii až po niekoľkých týždňoch, niekedy dokonca mesiacoch. V prípade záujmu o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti však môže hrať rolu každá hodina. V takejto situácii radi poskytneme informatívnu ÚPI v rovnakom rozsahu a v rovnakej presnosti, v akej je poskytovaná úradmi. Napriek tomu, že ÚPI od nás má rovnakú výpovednú hodnotu, ako ÚPI od mesta/obce, nebude Vám stačiť v prípade, že ju od Vás požaduje napr. banka, alebo úrad, nakoľko tieto inštitúcie akceptujú výlučne ÚPI od mesta/obce. Naša ÚPI je výborná napr. pri kúpe pozemku, kedy potrebujete mať informáciu rýchlo a nemôžete čakať celé týždne.

Pri ÚPI sa jedná o zobrazenie predmetnej parcely v grafickej časti územného plánu a o poskytnutie textovej časti územného plánu, ktorá definuje prípustné využitie predmetného pozemku.

Služba ÚPI obsahuje:

 • grafickú identifikáciu v územnom pláne vo formáte PDF
 • textový popis  možného využitia príslušnej funkčnej plochy
 • podanie oficiálnej žiadosti o územno-plánovaciu informáciu (voliteľné)
 • grafická identifikácia v územnom pláne v sútlači s ortofoto mapou, čo je satelitný snímok z Google mapy (voliteľné)
 • písomnosti, na základe ktorých nastali uvedené zmeny v územnom pláne (voliteľné)

Naša ÚPI je presnou citáciou z relevantnej časti platného územného plánu. Nie je v nej teda nič viac, než je pre danú lokalitu uvedené v platnom územnom pláne. Územný plán neinterpretujeme (to je úlohou architekta/projektant). Našou službou je to, že klientovi pošleme v hore uvedenom rozsahu tú časť územného plánu, ktorá je relevantná pre parcelu zadanú klientom.

Cena od 75 € (Bratislava), od 500 Eur (mimo Bratislavy).

Doba dodania služby od 1 dňa. Výstup posielame e-mailom.

Príklad:

Na prvom obrázku je zobrazená súčasná katastrálna mapa registra \"C\" v sútlači s mapou územného plánu (vo vektorovej podobe). V mape územného plánu sú zväčša vytvorené bloky, ktoré sú spravidla označené číslom a písmenom (uvedené číslovanie má napríklad aj Bratislava). Na ukážke vidíme parcelu číslo 151/2, ktorá zasahuje do dvoch blokov a to do bloku A102 a bloku 1202. Každý z blokov definuje iné využitie pozemku. Na druhom obrázku je zobrazená súčasná katastrálna mapa registra \"C\" v sútlači s mapou územného plánu (vo vektorovej podobe), katastrálnou mapou registra \"E\" a ortofoto mapou (t. j. satelitným sníkom). Na treťom obrázku je zobrazená predmetná parcela 151/2 v mape územného plánu Bratislavy (v rastrovej podobe).

\"ÚZEMNO \"ÚZEMNO \"ÚZEMNOCenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632