Vytýčenie hraníc pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, kedy priamo v teréne s presnosťou +/- 2,00 cm vyznačíme polohu lomových bodov hranice Vášho pozemku (napr. rohy vášho pozemku). Pri vytyčovaní hraníc pozemkov a stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS.

Vytyčovanie hraníc pozemku môže vykonávať osoba, ktorá má spôsobilosť vykonávať geodetické a kartografické činnosti.

Vytýčením hraníc pozemku nevznikajú, nemenia sa a ani nezanikajú existujúce právne vzťahy k nehnuteľnostiam.

Služba obsahuje nasledovné meračské a administratívne práce:

 • Vytýčenie hranice pozemku v teréne (vrátane kolíkov)
 • Grafické zobrazenie vytýčenej hranice (vytyčovací náčrt) – (min. 2 kusy, resp. v prípade, kedy sa vyhotovuje protokol o vytýčení hranice, tak počet kusov sa rovná počtu účastníkov + 1)
 • Vytyčovací náčrt v elektronickej podobe vo formáte PDF  vrátane súradníc bodov a vytyčovacích prvkov
 • Autorizačné overenie (voliteľné)
 • Protokol o vytýčení hranice (voliteľné) – (počet kusov sa rovná počtu účastníkov + 1)
 • Oslovenie vlastníkov susediacich parciel listom (voliteľné – v prípade vyhotovania protokolu o vytýčení hranice)
 • Účasť geodeta pri podpisovaní protokolu o vytýčení hranice pozemku vlastníkmi susedných pozemkov (voliteľné)
 • Podanie vytyčovacieho náčrtu a protokolu do katastra nehnuteľností a správne poplatky (voliteľné)

Cena od 100 €  (pri vytýčení max. dvoch bodov, resp. jednej hranice v Bratislave).

Doba dodania služby od 1 dňa.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632