Vytýčenie stavieb

Vytyčovanie sa realizuje na základe individuálneho zadania klienta, alebo na základe podkladov od projektanta a pod. Pri vytyčovaní stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS, ktorá nám umožňuje pracovať s presnosťou až +/- 2,00 cm.

Podľa stavebného zákona (50/1976 Zb.) platí, že: „pred začatím stavby, zmeny stavby, terénnych úprav a ťažobných prác na povrchu musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom“. „Doklady o vytýčení stavby predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii. Pri stavbách a terénnych úpravách, ktoré  nevyžadujú kolaudáciu, pripojí stavebník doklad o vytýčení k ním uchovávanej dokumentácii“.

Služba vytýčenia stavieb, jednoduchých stavieb a drobných stavieb obsahuje nasledovné meračské a administratívne práce:

 • Vytýčenie bodov stavby v teréne
 • Vytyčovací výkres stavby v tlačenej podobe
 • Vytyčovací výkres stavby v elektronickej podobe vo formáte PDF
 • Autorizačné overenie (voliteľné)
 • Technická správa

Cena za vytýčený bod 17 €, pričom minimálna cena je od 135 € (v prípade, súčasnej objednávky geometrického plánu na stavbu zľava 20 € na vyhotovenie geometrického plánu).

Doba dodania služby od 1 dňa.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632