Geodetické práce

Geodetické práce

Vytyčovanie stavieb, vytyčovanie hraníc pozemkov, polohopisy, výškopisy, zápisy stavieb do katastra nehnuteľností, návrhy, tvorba a zápisy geometrických plánov (geometrické plány na rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov, na stavbu alebo rozostavanú stavbu, na obnovu právneho stavu, na zmenu druhu pozemku, na zriadenie vecného bremena, na úpravu hranice nehnuteľnosti a iné), zápis do digitálnej mapy.
Viac o geodetických prácach

Grafická identifikácia

Grafické identifikácie

Pri grafickej identifikácii pôvodnú parcelu evidovanú v pozemkovej knihe alebo v registri "E" katastra nehnuteľností zakreslíme do katastrálnej mapy registra "C", ktorá je  v súčasnosti používaná na rozličné právne úkony a je bežne akceptovaná a vyžadovaná rôznymi úradmi a inštitúciami. Úrady často neakceptujú kópiu katastrálnej mapy registra "E".
Viac o službe grafické identifikácie

Územno-plánovacie informácie

Územno-plánovacie informácie

Územno-plánovacia informácia (ÚPI) je odpoveďou na otázku či sa môže a čo sa môže na konkrétnom pozemku postaviť. Jedine územno-plánovacia informácia je spoľahlivým zdrojom údajov o tom, či konkrétny pozemok je vhodný na výstavbu a aké obmedzenia pre neho platia. Odpoveď na otázku, či je pozemok stavebným pozemkom poskytne výlučne územno-plánovacia informácia.
Informácie z územného plánu

Geodet - Geometrické plány, geodetické práce v Bratislave

geodetkyNaša geodetická spoločnosť si získava stále viac a viac klientov vďaka filozofii, ktorá je veľmi jednoduchá, ale na Slovensku žiaľ veľmi zriedkavá - byť spoľahlivý. Čo povieme, to platí. Čo sľúbime, to spravíme. Keď dáme termín, dodržíme ho. Priebežne klienta informujeme o postupe prác a v prípade nepredvídaných zmien zákazníkovi bezodkladne dáme vedieť a navrhneme najlepšie možné alternatívne riešenie. Seriózne a spoľahlivo sa nesprávame iba ku svojim klientom, ale tiež k spolupracovníkom, dodávateľom a štátnym inštitúciám.

Cieľom nášho týmu geodetov je poskytnúť zákazníkom spoločnosti komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností, počnúc geodetickými prácami (geometrické plány, polohopis, výškopis, vytyčovanie) cez inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia drobných stavieb, zmeny druhu pozemku apod.), až po asistenciu pri prevode akýchkoľvek nehnuteľností (vypracovávanie kúpnych, zámenných, darovacích zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, návrhov na vklad apod.). Všetko toto pod jednou strechou, od jedného spoľahlivého partnera.

Ing. Andrea Dinušová

Napísali o nás

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632