www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce

Geodetické práce

\"geodetické

Poskytujeme široké spektrum geodetických služieb. Samozrejmosťou je vytyčovanie stavieb a pozemkov, delenie či zlučovanie parciel prostredníctvom geometrických plánov, alebo polohopisy a výškopisy. Ideme však ešte ďalej a okrem bežných geodetických služieb zabezpečujeme tiež celý rad ďalších úkonov súviasacich s nehnuteľnosťami a katastrom nehnuteľností. Ak potrebujete zabezpečiť službu, ktorú nenájdete v zozname našich služieb, neváhajte nás kontaktovať. Určite vám poradíme a vyriešime situáciu k vašej spokojnosti.

"Geodetické práce" obsahuje:

Vytýčenie hraníc pozemku

Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, kedy priamo v teréne s presnosťou +/- 2,00 cm vyznačíme polohu lomových bodov hranice Vášho pozemku (napr. rohy vášho pozemku). Pri vytyčovaní hraníc pozemkov a stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS.

viac o službe Vytýčenie hraníc pozemku
Žiadať o cenovú ponuku.

Vytýčenie stavieb

Vytyčovanie sa realizuje na základe individuálneho zadania klienta, alebo na základe podkladov od projektanta a pod. Pri vytyčovaní stavieb využívame najnovšiu techniku s technológiou GPS, ktorá nám umožňuje pracovať s presnosťou až +/- 2,00 cm.

viac o službe Vytýčenie stavieb
Žiadať o cenovú ponuku.

Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov

Uvedený geometrický plán vyhotovujeme v prípade, ak existujúcu parcelu chcete rozdeliť na viaceré parcely, resp. viaceré parcely chcete zlúčiť.

viac o službe Geometrický plán na rozdelenie/zlúčenie pozemkov
Žiadať o cenovú ponuku.

Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu

Geometrický plán na stavbu ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (rozhodnutie o užívaní stavby). Geometrický plán na rozostavanú stavbu ako doklad napr.k hypotekárnemu úveru, žiadosti o dotáciu a pod. V prípade záujmu náš znalec zabezpečí vyhotovenie znaleckého posudku.

viac o službe Geometrický plán na stavbu, alebo rozostavanú stavbu
Žiadať o cenovú ponuku.

Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)

Geometrický plán ako podklad k zmene druhu pozemku (napr. z poľnohospodárskeho, lesného pozemku na iný druh pozemku, alebo z ostatných plôch na trvalý trávny porast).

viac o službe Geometrický plán na zmenu druhu pozemku (napr. vyňatie)
Žiadať o cenovú ponuku.

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena sa vyhotovuje za účelom zabezpečenia práva prechodu osôb, automobilov a uloženia inžinierskych sietí.

viac o službe Geometrický plán na zriadenie vecného bremena
Žiadať o cenovú ponuku.

Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

Vyhotovuje sa napr. v prípade, kedy hranica dvoch susedných pozemkov neprebieha využiteľne.

viac o službe Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti
Žiadať o cenovú ponuku.

Návrh geometrického plánu

Návrh geometrického plánu je grafické zobrazenie novo navrhovaných hraníc pozemkov. Súčasťou je aj vypočítanie nových výmer. Slúži tiež ako podklad pre ďalšie rokovania.

viac o službe Návrh geometrického plánu
Žiadať o cenovú ponuku.

Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností

Geometrický plán je potrebné vyhotoviť, následne autorizačne overiť autorizovaným geodetom, potom nechať úradne overiť správou katastra a následne nechať zapísať do katastra nehnuteľností, aby sa tak „premietol“ do katastrálnej mapy.

viac o službe Zápis geometrických plánov do katastra nehnuteľností
Žiadať o cenovú ponuku.

Zápis stavby do katastra nehnuteľností

Väčšinu nových stavieb, ale tiež starších stavieb, ktoré sa nenachádzajú v katastri nehnuteľností (t. j. nie sú uvedené na liste vlastníctva) je potrebné dať zapísať. Po zápise stavby do katastra nehnuteľností bude táto uvedená na liste vlastníctva. Pokiaľ stavba nie je zapísaná na liste vlastníctve, právne neexistuje.

viac o službe Zápis stavby do katastra nehnuteľností
Žiadať o cenovú ponuku.

Polohopis – výškopis

Jedná sa o zameranie existujúceho výškového priebehu pozemku v teréne a existujúcich prvkov polohopisu (napr. cesty, ploty, viditeľné inžinierske siete a pod.) zväčša ako podklad pre projektanta. Zamerané existujúce prvky v teréne sú zakreslené do katastrálnej mapy. Výsledkom je teda sútlač skutkového stavu so stavom právnym. Výsledkom môže byť napr. zistenie, že existujúci plot je postavený o 50 cm ďalej ako by správne mal, teda že napr. sused využíva po celej dĺžke pozemku o 50 cm viac, ako by využívať mal.

viac o službe Polohopis – výškopis
Žiadať o cenovú ponuku.

Digitálna mapa

Potvrdenie o zápise do digitálnej mapy je jednou z príloh, ktorú je potrebné predložiť ku kolaudačnému konaniu stavby (Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 1/1995). V prípade objednania služby "digitálne mapa" skompletizujeme všetky potrebné prílohy, podáme žiadosť a už prinesieme len výsledok našej práce - potvrdenie o zápise do digitálnej mapy.

viac o službe Digitálna mapa
Žiadať o cenovú ponuku.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632