www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Geometrický plán delimiterGeometrický plán na obnovu právneho stavu

Geometrický plán na obnovu právneho stavu

Geometrický plán na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov registra „E“.

Jedná sa o grafické znázornenie pôvodnej parcely registra „E“ (tzv. "éčkovej parcely") a súčasné zobrazenie novej parcely registra „C“ (tzv. "céčkovej parcely") v katastrálnej mape registra "C". Priebeh pôvodnej parcely registra „E“  sa zobrazuje červeným čiarkovane a jej parcelné číslo sa uvádza v zátvorke. Výsledkom zápisu tohto geometrického plánu do katastra nehnuteľností je vznik novej parcely registra "C".

Služba geometrický plán na obnovu právneho stavu obsahuje:

 • Autorizačne a úradne (správou katastra) overený geometrický plán - 3 exempláre
 • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF
 • Podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností (voliteľné)
 • Geodetické vytýčenie novej parcely registra „C“ (voliteľné)
 • Grafická Identifikácia iných pôvodných pozemkov (voliteľné)
 • Ďalšie výtlačky geometrického plánu nad rámec – spoplatňované osobitne


Cena za 3 kusy autorizačne a úradne overeného geometrického plánu vrátane poplatkov za úradné overenie príslušnou správou katastra od 300 € (ak bola vyhotovená grafická identifikácia našou spoločnosťou, zľava z ceny geometrického plánu až do výšky ceny, ktorá bola zaplatená za grafickú identifikáciu).

Doba dodania služby od 7 dní.



Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632