www.geodetky.sk delimiter Ostatné služby

Ostatné služby

\"Ostatné

Poskytujeme všetky služby týkajúce sa nehnuteľností. Vybavujeme stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia. Vyhotovujeme zmluvy na prevod vlastníckého práva k nehnuteľnostiam. Zabezpečíme zriadenie vecného bremena, či zmenu druhu pozemku

Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Vyhotovujeme zmluvy o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. V konkrétnych prípadoch poskytneme poradenstvo, ktorá zo zmlúv je vo vašom konkrétnom prípade pre vás vhodnejšia a prečo. Poradíme vám, ako bezpečne nastaviť zmluvu tak, aby kupujúci neprišiel o peniaze a predávajúci neprišiel o predávanú nehnuteľnosť.

viac o službe Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
Žiadať o cenovú ponuku.

Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena

Vyhotovujeme zmluvy o zriadení vecného bremena. V konkrétnych prípadoch poskytneme poradenstvo, ako prebieha zriadenie vecného bremena a aké všetky doklady budete potrebovať pre jeho úspešný zápis do katastra nehnuteľností. V prípade potreby zabezpečíme okrem zmluvy o zriadení vecného bremena tiež ostatné dokumenty (geometrický plán, znalecký posudok a pod.). Skompletizujeme všetky potrebné prílohy, vyhotovíme návrh na vklad do katastra nehnuteľností a všetko podáme na príslušnú správu katastra.

viac o službe Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
Žiadať o cenovú ponuku.

Vyhotovovanie návrhov na vklad

Vyhotovujeme návrhy na vklad do katastra nehnuteľností. Návrh na vklad je listina, ktorá sa podáva na správu katastra spolu s inými dokumentmi, napr. spolu s kúpno predajnou zmluvou, zámennou zmluvou, darovacou zmluvou, zmluvou o zriadení záložného práva a pod.

viac o službe Vyhotovovanie návrhov na vklad
Žiadať o cenovú ponuku.

Zmena druhu pozemku (vyňatie)

Zmena druhu pozemku z poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, vinica, chmeľnica, ovocný sad, záhrada) na iný druh pozemku – zabezpečovanie stanovísk, vyjadrení a rozhodnutí Obvodných pozemkových úradov o odňatí pozemku z poľnohospodárskeho fondu a zabezpečovanie súvisiacich podkladov a dokumentov, vrátane vyhotovovania bilancie skrývky.

viac o službe Zmena druhu pozemku (vyňatie)
Žiadať o cenovú ponuku.

Inžiniering (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia drobných stavieb oplotení, terás, altánkov a pod., vyňatie)

Zabezpečujeme stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia drobných stavieb (ploty, altánky, terasy atď.), podávanie žiadostí o osadenie reklamných zariadení apod.  Vzhľadom na našu niekoľkoročnú prax a dobré kontakty v tejto oblasti  vieme územné rozhodnutie, stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie zabezpečiť rýchlejšie a efektívnejšie.

viac o službe Inžiniering (územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia drobných stavieb oplotení, terás, altánkov a pod., vyňatie)
Žiadať o cenovú ponuku.

Pridelenie súpisného čísla

V prípade dokončenej novostavby je jedným z posledných krokov vybavenie pridelenia súpisného čísla.

viac o službe Pridelenie súpisného čísla
Žiadať o cenovú ponuku.

Podávanie žiadostí na správu katastra

Zabezpečujeme podávanie žiadostí na správu katastra. Spíšeme žiadosť, zabezpečíme potrebné prílohy a žiadosť podáme:

viac o službe Podávanie žiadostí na správu katastra
Žiadať o cenovú ponuku.

Vyberanie dokladov zo správy katastra

Vyzdvihnutie výpisov z listov vlastníctva, kópií z katastrálnej mapy, pozemno knižných vložiek a iných dokladov a ich doručenie na vami zadané miesto.

viac o službe Vyberanie dokladov zo správy katastra
Žiadať o cenovú ponuku.

Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na iné inštitúcie

Zabezpečujeme podávanie žiadostí na miestne úrady, stavebné úrady, úrady životného prostedia, pozemkové úrady a mnohé iné úrady, ktoré poskytujú stanoviská a vyjadrenia týkajúce sa nehnuteľností. Spíšeme žiadosť, zabezpečíme potrebné prílohy a žiadosť podáme:

viac o službe Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na iné inštitúcie
Žiadať o cenovú ponuku.

Overenie inžinierskych sietí

Potvrdenia o zákrese inžinierskych sietí (elektrárne, vodárne a kanalizácie, plynárne, správcovia telekomunikačných sietí, vojenské siete a pod.)

viac o službe Overenie inžinierskych sietí
Žiadať o cenovú ponuku.

Analytické služby

Jedná sa o službu hromadného zisťovania vlastníctva k pozemkom podľa konkrétnych zadaných požiadaviek od klienta.

viac o službe Analytické služby
Žiadať o cenovú ponuku.

Hľadám svoj pozemok

Vlastníte, alebo si myslíte, že môžete vlastniť nejakú nehnuteľnosť v určitej obci, resp. že vlastnil nejakú nehnuteľnosť Váš zosnulý príbuzný, po ktorom môžete, alebo ste mali dediť?

viac o službe Hľadám svoj pozemok
Žiadať o cenovú ponuku.

Hľadám majiteľa cudzej nehnuteľnosti

Hľadanie na základe ukázania konkrétnej nehnuteľnosti (pozemku, stavby a pod.) v teréne.

viac o službe Hľadám majiteľa cudzej nehnuteľnosti
Žiadať o cenovú ponuku.

Hromadné spracovanie údajov z katastra nehnuteľností

Služba spočíva v hromadnom spracovaní dát z katastra nehnuteľností 100 a viac parciel alebo vlastníkov a následné zobrazenie spracovaných dát. Údaje je možné spracovávať v rozsahu od jednotlivých katastrálnych území až po celé územieSR.

viac o službe Hromadné spracovanie údajov z katastra nehnuteľností
Žiadať o cenovú ponuku.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632