O nás

\"Geodet Cieľom našej spoločnosti je poskytnúť našim zákazníkom komplexné služby týkajúce sa nehnuteľností, počnúc geodetickými prácami cez inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia, ohlásenia drobných stavieb, zmeny druhu pozemku apod.), až po asistenciu pri prevode akýchkoľvek nehnuteľností (vypracovávanie kúpnych, zámenných, darovacích zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, návrhov na vklad apod.). Všetko toto pod jednou strechou, od jedného spoľahlivého partnera.

Prvým pilierom činnosti našej spoločnosti je geodetická činnosť. Naša spoločnosť vyhotovuje geometrické plány, vytyčuje hranice pozemkov a stavebných objektov, realizuje zamerania stavieb a inžinierskych sietí, realizuje mapovacie práce, vyhotovuje podklady pre projektovú dokumentáciu (polohopis - výškopis) a realizuje ostatné geodetické práce. Spoločnosť 111 Abacones, s. r. o. zabezpečuje podklady pre majetkovo-právne vyporiadania nehnuteľností, realizuje spracovávanie geodetických podkladov pre územné plánovanie.

Druhým pilierom činnosti našej spoločnosti je inžinierska činnosť. Naša spoločnosť zabezpečí celý proces vydania územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí a to od podania žiadosti, cez zabezpečenie potrebných vyjadrení dotknutých organizácií a inštitúcií až po správoplatnenie daného povolenia či rozhodnutia. Do tejto oblasti činnosti našej spoločnosti patrí tiež vyhotovenie potrebnej dokumentácie (technické správy, výkresy a grafické znázornenia) a následné podanie ohlášok drobných stavieb ako sú terasy, altánky, oplotenia, terénne úpravy, spevnenie plôch, osadenie reklamných zariadení a pod.

Tretím pilierom činnosti našej spoločnosti sú prevody nehnuteľností. Právne oddelenie našej spoločnosti pre vás vypracuje návrh na vklad, zmluvu o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti, zmluvu o zriadení vecného bremena prechodu, prejazdu, uloženia inžinierskych sietí, práva dožitia a pod. V prípade, keď kupujete nehnuteľnosť a chcete mať záruku nezávislého odborného poradenstva, radi vám budeme asistovať pri celom procese prevodu nehnuteľnosti počnúc posúdením majetkovo-právneho stavu, cez vypracovanie resp. posúdenie zmluvy o prevode vlastníctva až po bezpečný spôsob úhrady kúpnej ceny.

Pôsobnosť

Naša spoločnosť vykonáva vyššie uvedené druhy prác vo väčšom i menšom rozsahu a to prevažne v Bratislavskom kraji (t. j. v Bratislave a okresy Malacky, Pezinok, Senec a Dunajská Streda). Pri zákazkách väčšieho rozsahu pokrývame územie celého Slovenska.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632