www.geodetky.sk delimiter Geodetické práce delimiter Geometrický plán delimiterGeometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

Geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti

Vyhotovuje sa napr. v prípade, kedy hranica dvoch susedných pozemkov neprebieha využiteľne.

Jedná sa o zámenu výmer tak, aby novo navrhovaný stav nikomu neuberal z výmery a zároveň nový priebeh hranice  parciel dával lepšiu využiteľnosť pozemku (napr. estetický vzhľad pozemku, jednoduchšia stavba plotu atď.). Ide zväčša o prípady, kedy existujúca hranica pozemku má viacero lomových bodov a navrhovaná nová hranica je priamkou.

Služba geometrický plán na úpravu hranice nehnuteľnosti obsahuje:

 • Autorizačne a úradne (správou katastra) overený geometrický plán - 3 exempláre
 • Geometrický plán v elektronickej podobe vo formáte PDF
 • Podanie geometrického plánu na zápis do katastra nehnuteľností (voliteľné)
 • Vyhotovenie zámennej zmluvy (voliteľné)
 • Ďalšie výtlačky geometrického plánu nad rámec – spoplatňované osobitne


Cena za 3 exempláre autorizačne a úradne overeného geometrického plánu vrátane poplatkov za úradné overenie príslušnou správou katastra od 250 € (ak bola zámenná zmluva vyhotovená našou spoločnosťou, zľava z ceny zmluvy 50 €).

Doba dodania služby od 7 dní.Cenová ponuka na službu

Kontaktujte nás a vyžiadajte si cenovú ponuku. Pripravíme ju pre Vás na mieru v čo najkratšom čase.

Ochrana proti SPAMu - kliknite na "Nie som robot". Kliknutím zároveň súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom vypracovania cenovej ponuky.

Ostatné služby

 • Vyhotovovanie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • Vyhotovovanie zmlúv na zriadenie vecného bremena
 • Zmena druhu pozemku (vyňatie)
 • Inžiniering (stavebné povolenia, územné a kolaudačné rozhodnutia)
 • Vyhotovovanie a podávanie žiadostí na správu katastra

Referencie

 • HYDROSTAV BRATISLAVA, s. r. o.
 • Pittel + Brausewetter Holding Slovakia, s. r. o.
 • AutoBerg
 • Technické služby stavby, s. r. o.
 • Mesto Stupava
 • Obec Marianka
 • Mestská časť Devínska Nová Ves

Kontakt

ALPEGEO, s. r. o.

Sídlo: Tokajícka 22, 821 03 Bratislava
IČO: 51737868
DIČ: 2120783632